Valpekassen

Her er et innblikk i noe av det vi gjør i valpekassen de 8 første ukene, se gjerne filmen/Our puppies the 8 first weeks, look at the movie:

https://www.youtube.com/watch?v=h6G-hJ2LRvs

Aktivitetsrommet/Puppy playroom

Vi selger valpene med:

    
 
 

  • kjøpsavtale fra NKK
  • helseattest fra veterinær 
  • ID-merking (microchip)
  • vaksinert
  • Øyelyst (Shetland Sheepdog)
  • valpen er registrert i NKK

De første 8 ukene:

Her vil vi fortelle litt om livet til den lille valpen før den flytter til sine nye eiere.

Sosialisering: Valpene vokser opp i "hjemmemiljø" og får oppleve lyder og annet som foregår i et hjem. Vi sitter mye oppi valpebingen og de blir tatt opp av bingen for kos og lek, sammen og alene, av barn og voksne.
De får også utfordringer som å kjøre bil, være utendørs (skogsterreng) osv. 
Valpene få også være sammen med våre andre
hunder, både tisper og hanner, både unge og eldre.

 

Når det gjelder de 8 første ukene av valpens liv så er det jo ting vi oppdrettere kan gjøre for at valpen skal få det beste utgangspunkte når de flytter til sine nye eiere. Jeg har nå bygd et lekerom der vi har balanseskål (med antiskli oppi), balansebrett, liten vippe, tunnell, ballbinge, har ulike lyder torden og lyn og raketter. Vi driver naturligvis med litt jakt- lek også, de har gjerne stor gjenstandsinteresse. Og på den andre siden må de naturligvis få den roen de trenger.

 

 

Dyrlegesjekk: Valpene er hos dyrlegen før de drar til sine nye eiere. Dyrlegen tar en helsesjekk av valpene, her sjekkes de for midd, bittet, om steinene er kommet ned og om de er friske ellers. (får med helseattest) Dyrlegen tar også vaksine på valpene, de blir ID- merket og de blir øyelyst.(et krav på Shetland Sheepdog)

Vi tar markkurer på valpene før de kommer til nye eiere.


Henting av valpen gjøres ved 8 uker, max + 2 dager 🙂

 

 

Vi ønsker å ha mulighet til å bruke hannene vi selger på et kull, vederlagsfritt, dette for å ha mulighet til å sikre oss våre linjer hvis det er behov for det 🙂 

Vi har alltid førsterett og førstevalg på valp fra våre egne kull.... 🙂

 

 


 

Informasjon til valpekjøper

Valpen har fått vom og hundemat valpefôr. Den har fått mat 3- 4 ganger daglig. Skal dere bytte fôr gå gradvis over til det nye fôret. Husk friskt vann ved siden av.

Hvis hunden får tynn mage anbefaler vi Zoolac eller snakke med deres dyrlege.

Hunden skal ikke ha mat fra kjøleskapet, kald mat.

Renslighet: Luft valpen etter fôring, leking og soving. Bli med valpen ut når den skal på do, ros den når den gjør fra seg. Hvis den har uhell inne bær den da ut der den egentlig skal gjøre fra seg. Den skjønner etter hvert sammenhengen.

Ormkur: Valpen har fått markkur ved 3 og 7 ukers alder. Snakke med deres dyrlege om videre behandling.

 Vaksninasjon: Valpen skal vaksineres ved 12 og 16 ukers alder. Snakke med deres dyrlege.

 Sosialisering: Møte nye ting, mennesker og andre hunder. Det finnes valpekurs der både to- og firebente kan lære mye.

 Fuktighet/regn:

Blir valpen våt tørk den med et handkle. En sheltievalp har ingen dekkpels under magen og kan lett bli kald.

 

Når valpen er alene:

Fjern ting som den kan ødelegge eller skade seg på. Viktig å gradevis venne valpen til å være hjemme alene. Det finnes mange ulike "aktivitetsleker" til hund man kan gi, slik at valpen har noe å være opptatt av.

 Vi bruker selv bur der valpen kan roe seg og slappe av. Bur bruker vi også når vi kjører bil, er på utstillinger, trener agility, lydighet osv.

 Vi ønsker dere lykke til med deres nye valp og familiemedlem. Vi vil gjerne høre fra dere og valpen, send gjerne noen bilder som vi kan ha på hjemmesiden vår.

 Valpen skal hentes ved 8 ukers alder.

 

Med vennlig hilsen BreederTeam/ ved

Lena Solberg, FunToRun

Elisabeth Vangsnes

 

 Hjemmeside: www.shetlandsheepdogbreederteam.com

Facebook: https://www.facebook.com/shetlandsheepdogbreederteam/

Mail:  breederteam@online.no 

 

Information to puppy buyer


The puppy has gotten vom and dog food puppy food. It has been fed 3- 4 times daily. Should you switch fodder go gradually over to the new food. Remember fresh water beside.

If your dog gets thin belly we recommend Zoolac or talk to their vet.

The dog should not have food from the refrigerator, cold food.

Cleanliness: Air puppy after feeding, playing and sleeping. Join the puppy out when properly to do, praise it when it defecates. If it has accidentally inside the berries when out where it really should do from themselves. The realize eventually context.

Deworming: The puppy has received deworming at 3 and 7 weeks of age. Talk with your vet for further treatment.

 
Wash Nina board: The puppy should be vaccinated at 12 and 16 weeks of age. Talk with your vet.

 
Socialization: Meeting new things, people and other dogs. There are puppy classes where both two- and four-legged can learn a lot.

 
Moisture / rain:

Will puppy wet dry it with a towel. A sheltievalp has no top coat under your stomach and can easily become cold.

 

When the puppy is alone:

Remove things that it can destroy or injure themselves on. Important to gradual accustom your puppy to being home alone. There are many different "activity toys" to dog one can give, so that your puppy has something to be concerned.

 
We use self-cage where the puppy can settle down and relax. Bur we also use when driving a car, at exhibitions, training agility, obedience, etc.

 
We wish you every success with their new puppy and family member. We'd love to hear from you and your puppy, please send us some pictures that we can have on our website.

 
The puppy should be collected at 8 weeks of age.

 

Sincerely BreederTeam / at

Lena Solberg, FunToRun

Elisabeth Vangsnes 

 
Website: www.shetlandsheepdogbreederteam.com

Facebook: https://www.facebook.com/shetlandsheepdogbreederteam/

Facebook: Mail: breederteam@online.no