«Breeder team» er navnet på samarbeidet mellom kennelene Fun To Run (Lena Solberg) og Sheltie Fun (Elisabeth Vangsnes) og Camilla Futsaether (kennel kommer). Vi har flere samarbeidpartnere og medeiere i "Breeder Team".Tanken bak samarbeidet mellom våre kenneler, er at vi skal dele vår kunnskap og erfaring for å utvikle oss til å bli enda bedre. Vi har mange av de samme intensjonene og målene med vår avl, samtidig som vi har ulik erfaring som vi kan bruke til å gjøre hverandre til enda dyktigere oppdrettere.

 Vi driver oppdrett av Shetland Sheepdog. Vi har Shetland Sheepdog i fargene blue merle, tricolor, sobel, bi- black (sort/hvit) og bi- blue (blue merle uten tan).

 

Følgende punkter er sentrale i vårt avlsarbeid:

 

  • Fokus på både mentalitet, helse og eksteriør for å få frem gode eksemplarer av rasene. Målet er å få frem friske hunder som er arbeidsvillige, sosiale, miljøsterke og mentalt sterke. Dette er egenskaper som gjør hundene til supre turkamerater og familiehunder, men også meget godt egnet til ulike hundesporter!

  • Finne den riktige kombinasjonen av tispe og hannhund.

  • Finne den rette valpen til den enkelte valpekjøperen, for det er ingen tvil, de er forskjellig laget.

  • Sosialisering de 8 første ukene. Vi er veldig opptatt av hva vi som oppdrettere kan bidra med, hvilke erfaringer vi kan gi valpene for gi både valp og valpekjøper ett best mulig utgangspunkt.

  • Følge opp valpekjøpere etter behov. Vi vil ikke være kenneler som gir fra oss valpen og lar valpekjøper stå på egenhånd.

 

Les mer om vårt avlsarbeid under fanen «Our breeding»

Kontaktinfo finnes under fanen «Contact us»

Med vennlig hilsen Lena Solberg, Kennel Fun To Run og Elisabeth Vangsnes, Kennel Sheltie Fun og Camilla Futsaether (kennel kommer)

 

 


 
 

About us

 Breeder team "is the name of the collaboration between kennels FunToRun and Personligheten, and more kennels will soon be a part of this collaboration. The idea behind the cooperation between our kennels is that we should share our knowledge and experience to develop ourselves to be even better. We have many of the same intentions and goals of our breeding, while we have different experiences that we can use to make each other even more proficient breeders.
We are breeders of Shetland Sheepdog and Chodsky Pes. We Shetland Sheepdog in the colors blue merle, tricolor, sable, bi- black (black / white) and bi- blue (blue merle without tan). Chodsky Pes is a new breed in Norway. The breed is a great working dog and a perfect family dog.
The following points are important in our breeding:
• Focus on both mentality, health and exterior to reveal good copies of breeds. The goal is to produce healthy dogs who are willing to work, social, environmental strong and mentally strong. These are traits that make dogs by great companions and family dogs, but also very well suited to various dog sports!
• Finding the right combination of female and male.
• Finding the right puppy to the individual puppy buyer, for there is no doubt, they are different layer.
• Socialization first 8 weeks. We are very concerned about what we as breeders can contribute, what experiences we can give puppies for providing both puppy and puppy buys one best starting point.
• Follow up buyers as necessary. We will not be kennels which gives us the puppy and allows puppybuyer stand on their own.
Read more about our breeding programs under the tab "Our breeding»
Contact Info found under the "Contact us"

Regards Lena Solberg, Kennel FunToRun and Elisabeth Vangsnes, kennel Sheltie Fun